#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zajímavosti v obci

1. Kostelík svatého Marka náleží k nejstarším dochovaným památkám středověké sakrální architektury. Nalézá se na nevysokém vyvýšeném místě, které svou polohou připouští i existenci pravěkého sídliště či hradiště. Je pozoruhodnou památkou a je pokládám za zbytek zaniklé osady Kosovic. Z historie kostelíka víme jen málo. Zbudovali jej snad třebíčtí benediktíni, jímž tato krajina patřla od samého založení jejich konventu moravskými údělnými knížaty Oldřichem a Litoldem (z přemyslovského rodu) na prahu 12. století. U kostelíka sv. Marka bývala až do r. 1607 protestanstantská fara, která pak zanikla.

 

 Kostel sv. Markakostel interier  zvon v kostele zvon   


Kostelík sv. Marka pak patřil k chrámu sv. Martina v Třebíči. Smil Osovský z Doubravice daroval na žádost purkmistra a rady města Třebíče kolaturu (farní) městskému kostelu sv. Martina, která byla osazována knězem evangelickým angšpurské konfese. V listině z 8. 7. 1607 je kostelík sv. Marka u Stříteže jmenován. Listina je zachována v třebíčském archivu. Kostelík sv. Marka je jednolodní orientovanou svatyní, což znamená, že jediným oltářem v presbytáři (tj. v kněžišti) směřuje k východu. Zdivo je neobyčejně mohutné 1,25 m.

Zachovala se stará věž v jehlanec zděný vybíhající s pozemkem, jejíž kryje klenba křížová. Na věži jsou 2 zvony ze 16. století z r. 1521 a 1553. Zvon z r.1553 byl v r.1942 rekvírován na válečné účely. Šťastně se vrátil a r. 1945 byl znovu vysvěcen. Pukl nešťastně v r. 1995. Byl opatřen nový zvon z dílny Marie Tomáškové z Brodku u Přerova a roku 1996 byl posvěcen p. Jiřím Paďourem. Nový zvon nese nápis „Svatý Marku oroduj za nás“. Varhánky pocházejí z r. 1882. Oltářní obraz z r. 1797 namaloval Václav Hartmann. Od r. 1785 se kostel sv. Marka stal filiálním ke kostelu Proměnění páně v Třebíči - Jejkově. Kdysi se zde konávaly slavné poutě (25. 4.) a včelaři zde v minulosti prodávali teplou medovinu - medeček. V současné době jsou zde pouti jen místního rázu. Kostel je ctihodný svým věkem, k němuž se šetrnou péčí má chovat pokolení za pokolením jako k nejstarším památkám kulturním. Uprostřed hřbitova je kamenný kříž z r. 1871.


2. Barokní kaple s márnicí se nachází vedle kostela sv. Marka - na hřbitově. Je to kulturní památka. Kapli dal postavit sádecký vrchnostenský úředník Lukáš Georg Cyprianus r. 1648.

barokní kaple s márnicí

K rozšíření hřbitova došlo v r. 1870. Kromě Stříteže ke kostelíku sv. Marka patřily ještě Kožichovice, Slavice odkud sem osadníci pohřbívali své zemřelé.

 

3. Archeologický průzkum Střítež a okolí. V r. 1959 provedlo Západomo-ravské muzeum v Třebíči menší výzkum na slovanské lokalitě u sv. Marka. Bylo objeveno větší množství střepového materiálu se slovanskou výzdobou.

Z mladší doby kamenné jsou známé ze Stříteže ojedinělé nálezy broušené kamenné idustrie – kopytovité klíny a plochá sekerka pocházející z trati „U hrušky“, další nález části kamenného mlatu byl součástí Hanischovy sbírky (muzeum Třebíč).

archeologické nálezy

 

4. Zděná Boží Muka se nacházejí při silnici vpravo směr Klučov před mostkem Mareckého potoka. U těchto muk bývala zastávka na modlení při svatodušních procesích.

 

5. Směrem východním pod vsí vlevo silnice na Klučov se nachází tzv. robotní kříž. Na kříži je znázorněna lebka a zkřížené kosti. Kříž byl postaven na památku zrušení roboty. V bývalém hostinci „U zeleného stromu“ ve Stříteži se za selských bouří počátkem 19. století scházívali odbojní sedláci a radili se jak postupovat proti panskému útlaku.

 

6. Ve Stříteži mezi domy č. 78 a 43 se nachází románská kaplička . Pod ní se mají údajně nacházet kosti vojáků z napoleonských válek.

 

7. Zvonička se nachází na návsi ve Stříteži. Jedná se o krásnou ukázku lidové architektury poloviny 19. století. Před zvoničkou je umístěn památník Josefu Zvěřinovi (rodák Stříteže) teologu, signatáři Charty 77 a bojovníku za svobodu víry.

Zvonička

Pomník slavnostně odhalil v roce 2003 prof. Dr. Tomáš Halík - předseda české křesťanské akademie.

 

8. V parku před kulturním domem se nachází památník obětem I. světové války. Památníček II. světové války se nachází v parčíku za vsí vlevo směrem na Klučov.

památník

 

9. Před obecním úřadem je památná studna zvaná „Libuše“, ve které podle pověsti kněžna Libuše napájela svého koně, když jela na návštěvu k vladyku Kosovi do nedalekých Kosovic (zaniklá ves).

Střítež je opředena mnoha pověstmi, které je možné si přečíst v knize Jana Dokulila: „Náš kraj v pověstech a lidovém vyprávění“.

 

10. Při příjezdu do obce se uprostřed lip nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1737.

socha sv. Jana Nepomuckého

 


11. Na poloviční cestě ze Stříteže do Třebíče se vpravo silnice nachází kamenný kříž, který postavila obec střítežská roku 1876. Před křížem stojí památný plochý kámen (podle lidového podání cyrilometodějský), který je velmi poškozený. V kruhu je vytesán klínový kříž. Kámen byl asi o 50 m do těchto míst posunut kvůli zemědělským pracím. Tento kámen je kulturní památkou.